Årsboksbeslut

16.4.2018
Gåvobeskattning – Skattelättnad vid generationsväxling – Del av företag – Aktie – Olika slag – Rätt till utbetalning av medel
13.4.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Sexuell läggning – Bedömning av trovärdigheten – Muntlig förhandling – Bevisning – Fri bevisteori – Bedömning av utredning
13.4.2018
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Utvidgning av byggnad – Förutsättningarna för beviljande av tillstånd – Åtgärdstillstånd – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Tillitsskydd – Byggande utan tillstånd
12.4.2018
Besvärsrätt – Fiske – Undantag från förbud att fiska vid älvmynning – Lagen om fiske – Förvaltningsprocesslagen – Århuskonventionen – Förening för fritidsfiskare
12.4.2018
Markanvändning och byggande – Generalplan – Karlö – Konsekvenser för Natura 2000-områden – Tillräckliga utredningar – Miljökonsekvensbedömning – Natura-bedömning – Miljöministeriets utlåtande – Iserosion – Lindrande åtgärder – Övriga beslutsförfaranden

Korta referat

19.4.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Skattegrund – Vederlag – Uträkning av skatt – Debitering – Försäljarens möjlighet enligt nationell rätt att driva in mervärdesskatt av köparen

Andra beslut

10.4.2018
Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning
10.4.2018
Besvär gällande bidrag ur Ålands Penningautomatförenings avkastning
10.4.2018
Besvär gällande registrering av en fast fornlämning (Föglö, Åland)

Meddelanden