Årsboksbeslut

23.10.2017
Handlingsoffentlighet – Aktsamhetssekretess vid tillsyn – Övervakningssekretess – Arbetarskyddsinspektion – Inspektionsanmälan
20.10.2017
Rättshjälp – Internationellt skydd – Frivillig återresa – Uppenbart ogrundad ansökan om besvärstillstånd – Förkastande av biträdets ersättningsyrkande
20.10.2017
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Eget bruk av vara – Vederlagsfri överlåtelse – Rabatt – Säljfrämjande – Stamkundspoäng för inköp – Överlåtelse av varupriser mot stamkundspoäng – Användning av poäng som delbetalning för saluförda produkter
19.10.2017
Tjänsteman – Polisman – Uppsägning – Polismans beteende – Brottmålsdom – Synnerligen vägande skäl – Skälig tid – Muntlig förhandling
17.10.2017
Inkomstbeskattning – Beskattning av kapitalinkomster – Överlåtelsevinst – Skattefrihet för överlåtelsevinst – Överlåtelse vid generationsväxling – Gårdsbruk som utgör en helhet – Jord- och skogsbruk – Strandtomt – Stranddetaljplan

Korta referat

19.10.2017
Tjänsteman – Gränsbevakningen – Byråofficer – Uppsägning – Avstängning från tjänsteutövning – Muntlig förhandling

Andra beslut

19.10.2017
Offentlig upphandling (krossgrus, Åland)
19.10.2017
Offentlig upphandling (arbetsmaskiner och transporttjänster, Åland)