Årsboksbeslut

16.7.2018
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Skyddsbestämmelse – Skyddsbestämmelses skälighet – Areell skyddsbeteckning – Bevarande av miljön – Förbud mot rivning av byggnad – Tolkning av planbestämmelser
12.7.2018
Nyttighetsmodellrätt – System för att vårda näthinnnan med laser – Ändring av skyddskrav – Vårdmetod – Nyhet – Teknisk skillnad – Tydlig skillnad – Muntlig förhandling – Ordnande av muntlig förhandling i marknadsdomstolen
12.7.2018
Medborgarskapsärende – Identitet – Tillförlitlig utredning av identiteten – Helhetsbedömning – Motstridiga uppgifter – Födelsetid – Rättsmedicinsk undersökning för bestämmande av ålder
9.7.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Undantag från skatteplikt på försäljning – Vederlag – Statligt stöd – Avdragsrätt – Kostnader för utbildning av personal
5.7.2018
Kommunikationsmarknaden – Grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster – Tillämplig lag – Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation – Informationssamhällsbalken – Definition av betydande marknad – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande – Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning – Mastspecifikt maximipris för antennplats i huvudsändarstationen – Reglerad verksamhet – Oreglerad verksamhet – Bundet kapital – Skälig vinst – Kommunikationsverkets prövningsrätt – Besvärsrätt

Korta referat

5.7.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Alternativt skydd - Grundad anledning att förmoda att utlänningen utsätts för en verklig risk att lida allvarlig skada – Väpnad konflikt – Allvarlig och personlig fara – Somalia – Galgaduud

Andra beslut

12.6.2018
Besvär i hälsoskyddsärende (Kimitoön)

Meddelanden