HFD:2017:121

Utlänningsärende – Utvisning – Helhetsbedömning av förutsättningarna för utvisning – Person som gjort sig skyldig till misshandel – Kulturella orsaker

Årsboksnummer: HFD:2017:121
Givet: 14.7.2017
Liggarnummer: 3539
Diarienummer: 3758/4/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:121

I målet var det frågan om en helhetsbedömning av förutsättningarna för att utvisa en person.

Ändringssökanden A hade i Finland dömts för misshandel av sin syster. Vid handläggningen av brottmålet hade A hänvisat till kulturella skäl.

En grund för utvisning förelåg. I helhetsbedömningen av förutsättningarna för utvisning skulle dessutom tas hänsyn till å ena sidan brottets art och å andra sidan ändringssökandens personliga förhållanden. Till de sistnämnda hörde bland annat A:s unga ålder samt att A sällskapade med en finländsk person och hade inlett studier i Finland.

Med hänsyn till brottets art konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att ett våldsamt beteende inom familjen som grundade sig på kulturella skäl visade likgiltighet för de värden som såväl Finlands grundlag som Finland förpliktande internationella avtal slår vakt om.

När man i den helhetsbedömning om vilken bestäms i 146 § § mom. i utlänningslagen som en omständighet som talade för utvisning beaktade brottets art och som omständigheter som talade mot utvisning beaktade ändringssökandens personliga situation, skulle de omständigheter som talade för utvisning anses väga tyngre.

Utlänningslagen 146 och 147 §, 147 a § 1 mom., 149 § 1 mom. 2 punkten samt 150 § 1, 2 och 3 mom.

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (FördrS 53/2015) artikel 2.2

 
Publicerad 14.7.2017