HFD:2017:154

Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder – Bostadsaktiebolag – Särskild granskning – Ordinarie bolagsstämma – Behandling av förslag – Tillräckligt bifall – Överförande av ärende till extra bolagsstämma

Årsboksnummer: HFD:2017:154
Givet: 6.10.2017
Liggarnummer: 4931
Diarienummer: 1414/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:154

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra ett ärende som gällde om huruvida det hos regionförvaltningsverket hade ansökts om särskild granskning på det sätt som förutsätts i lagen om bostadsaktiebolag. Två aktieägare, som sammanlagt ägde 16,66 procent av bolagets alla aktier, hade på den ordinarie bolagsstämman lagt fram ett förslag om särskild granskning. På den ordinarie bolagsstämman beslutades att frågan som gäller särskild granskning överförs att behandlas på extra bolagsstämma.

Med beaktande av ordalydelsen i 9 kapitlet 13 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagens förarbeten samt den utredning som lämnats in, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att förslaget som gällde särskild granskning hade behandlats på den ordinarie bolagsstämman och biträtts så som det förutsätts i lagen. Eftersom de aktieägare som lagt fram förslaget sammanlagt ägde en tillräcklig ägandeandel var det inte nödvändigt att förrätta en omröstning. Ett förslag om särskild granskning förutsätter inte beslut av bolagstämman och därmed hade beslutet att överföra förslaget för behandling på extra stämma inte någon betydelse. Förutsättningarna enligt 9 kapitlet 13 § i lagen om bostadsaktiebolag som gäller ärendets behandling på bolagsstämma och bifall hade uppfyllts redan på den ordinarie bolagsstämman. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför förvaltningsdomstolens beslut och återvisade ärendet till förvaltningsdomstolen för ny prövning för att utreda de övriga förutsättningarna för särskild granskning.

Lagen om bostadsaktiebolag 9 kapitlet 13 §

 
Publicerad 6.10.2017